Typy právní pomoci


1.    Co zahrnuje právní pomoc?
2.    Kdo poskytuje právní pomoc?
3.    Typy právní pomoci
4.    Jak zjistím, jaký typ právní pomoci potřebuji ?
5.    Obecné zásady pro jednání v právních věcech

 
1.    Co zahrnuje právní pomoc?

Většina laiků si pod pojmem právní pomoc pravděpodobně nejprve představí zastupování v nějakém typu řízení před soudy nebo jinými orgány nebo obhajobu v trestních věcech souhrnně právní zastupování. Právní pomoc může však spočívat také v poradenství, jak právní problém řešit a jaké existují možnosti dalšího postupu ve vaší životní situaci, v přípravě smluv nebo jiných právních listin, které mají do budoucna právním sporům předejít. Právní pomocí může být rovněž zpracovávání právních rozborů a analýz nebo příprava a komentování legislativních návrhů a další formy právní pomoci. Tyto formy právní pomoci můžeme souhrnně označit za právní poradenství. Základní formy právní pomoci se tak dělí na právní zastupování a právní poradenství.
 
2.    Kdo poskytuje právní pomoc?


Primárními poskytovateli právní pomoci jsou advokáti, kteří ji poskytují zpravidla za úplatu. Ne všichni si však mohou právní pomoc advokátů dovolit. Pro ty, kteří si nemohou dovolit hradit služby advokáta, existuje možnost získat právní pomoc advokáta nebo jiného subjektu (jako jsou například nevládní organizace) bezplatně nebo za sníženou odměnu.

3.    Typy právní pomoci

Systém bezplatné právní pomoci je však poměrně složitý a laikovi těžko srozumitelný.  Právní pomoc můžeme rozdělit z hlediska toho, zda za ní příjemce platí, na právní pomoc za úplatu a na právní pomoc poskytovanou  bezplatně nebo za sníženou odměnu.

Pro snazší orientaci v systému právní pomoci, jsme rozlišili 4 základní typy právní pomoci
•    Právní pomoc advokátů (v řízení i mimo řízení)
•    Specializovaná právní pomoc
•    Bezplatná právní pomoc mimo řízení
•    Bezplatná právní pomoc v řízení


Právní pomoc advokátů zahrnuje všechny formy právní pomoci, zastupování i právní poradenství;

Specializovaná právní pomoc je většinou poskytována právníky nevládních organizací (ale samozřejměji mohou poskytovat i advokáti). Poskytovatelé specializované právní pomoci poskytují právní poradenství, někdy poskytují i právní zastupování v řízení jako obecní zmocněnci, nebo za tímto účelem spolupracují s advokátem.

Právní pomoc v řízení poskytují zpravidla advokáti (v některých řízeních je zastoupení advokátem dokonce povinné). V některých typech řízení mohou právní pomoc poskytovat i neadvokáti.

Právní pomoc mimo řízení spočívá výlučně v právním poradenství.


4.    Jak zjistíte, jaký typ právní pomoci potřebuji?

Nejprve se pokuste rozpoznat, zda by pro vás nebylo lepší vyhledat specializovanou bezplatnou právní pomoc. Specializovanou právní pomoc vyžadují náročné specifické životní situace, se kterými se advokáti běžně nesetkávají. Mohou jim proto chybět potřebné specifické znalosti nebo praktické zkušenosti, aby vám mohli komplexně pomoci. Zpravidla jsou to případy, kdy vaše životní situace vyžaduje nejen pomoc právníka, ale i jiného odborníka například psychologa nebo sociálního pracovníka. Specializovanou právní pomoc je lépe vyhledat, pokud jste například obětí domácího násilí nebo jiného násilného trestného činu, obětí diskriminace, obětí obchodování s lidmi, žadatelem o azyl atp. Výčet životních situací, ve kterých doporučujeme vyhledat specializovanou právní pomoc a informace kam se obrátit, najdete v sekci specializovaná bezplatná právní pomoc.

Pokud váš problém nespadá do těch, které jsou popsány v sekci specializovaná bezplatná právní pomoc, obraťte se s využitím informací v sekci právní pomoc a advokáti nejprve na advokáta. Učiňte tak i v případě, kdy se obáváte, že na zaplacení služeb advokáta nemáte dostatek finančních prostředků.  Můžete narazit na advokáta, který bude ochoten poskytnout vám právní služby zcela zdarma nebo za sníženou odměnu, advokát vám může poskytnout alespoň základní radu zdarma, může se s vámi domluvit na zaplacení odměny v případě úspěchu ve věci apod. V sekci právní pomoc a advokáti se dozvíte, jak najít vhodného advokáta, jak se stanoví odměna advokáta, jaké jsou povinnosti advokáta apod.

Pokud jste nezískali specializovanou právní pomoc a neuspěli jste ani u advokáta, přejděte do sekce  bezplatná právní pomoc mimo řízení nebo bezplatná právní pomoc v řízení.

Bezplatnou právní pomoc mimo řízení využijete zejména, pokud se potřebujete zorientovat ve své právní situaci, pokud nemáte představu o svém právním postavení, nevíte, na jaký státní orgán se obrátit, nerozumíte písemnosti doručené od soudu nebo správního orgánu, potřebujete pomoci sepsat nějakou jednoduchou žádost nebo jiné právní podání apod.  Tuto pomoc vyhledejte také, pokud si nejste jistí, jakou formu právní pomoci vyžaduje vaše životní situace. Bezplatnou právní pomoc mimo řízení (pokud jste neuspěli u advokáta) poskytují nejčastěji nevládní organizace, jakými jsou například občanské poradny, poradny odborových organizací, spotřebitelské poradny apod.  Pokud se ukáže, že i pro právní pomoc mimo řízení potřebujete služeb advokáta anebo v případě, že nenajdete žádnou poradnu, která by se vám mohla nebo chtěla věnovat, můžete požádat o určení advokáta Českou advokátní komorou. Informace o této možnosti najdete v sekci právní pomoc a advokáti.

Informace ze sekce bezplatná právní pomoc v řízení pro vás budou užitečné, pokud jste již účastníkem soudního řízení (občanskoprávního, trestního jako podezřelý, obviněný, obžalovaný nebo jako poškozený, správního řízení soudního apod.) nebo víte, že věc je třeba řešit soudní cestou, a nepodařilo se vám zajistit si pomoc advokáta.  Pokud nemáte dostatek finančních prostředků na zaplacení služeb advokáta,  může vám soud  v řízení ustanovit právního zástupce, kterým zpravidla bývá advokát. Ten vás pak bude zastupovat bezplatně nebo za sníženou odměnu (v některých případech mu bude odměnu zpětně hradit stát).  Pokud se žádostí o ustanovení advokáta soudem neuspějete, můžete i v tomto případě požádat o určení advokáta Českou advokátní komorou. Informace o této možnosti najdete v sekci právní pomoc a advokáti.

5.    Obecné zásady pro jednání v právních věcech

Důležité obecné zásady a některá konkrétní pravidla pro jednání v právních věcech, abyste si neuškodili v situaci, kdy nemáte právní pomoc najdete v Manuálu právní pomoci Porady pro občanství, občanská a lidská práva.


 

Pro koho je tento web určen?

Je mnoho životních situací, kdy člověk potřebuje právní pomoc, ale neví, kde ji získat. Neví, jak si vybrat advokáta a zda si jeho pomoc bude moci dovolit, nemá představu, jak získat pomoc právníka bezplatně či za sníženou odměnu. Cílem těchto webových stránek je pomoci vám lépe se orientovat v systému právní pomoci a usnadnit vám nalezení pomoci, která odpovídá vašemu problému, vaší životní situaci a vašim finančním možnostem. Pro laika může být obtížné zhodnotit, zda k řešení své situace potřebuje právní pomoc.

Pokud si nejste jisti, zda pomoc právníka potřebujete či ne klikněte na více informací.

více informací

© 2009 PILA o.s. / webdesign: gingercandy